تازه های ذیحسابی

جلسه رئیس ادارات ومعاونین با ذیحساب محترم جناب آقای دکتر حاجی نژادی

جلسه رئیس ادارات ومعاونین با ذیحساب محترم جناب آقای دکتر حاجی نژادی

در این جلسه صمیمانه رئیس ادارات و معاونین ضمن ارائه پیشنهادات و نظرات خود راه کارهای مختلفی در حوزه فعالیت خود جهت بهبود فرآیند کار ارائه نمودند.

عكس های مرتبط :

بيشتر