1395/7/10 شنبه
نام سمت مدرک رشته تحصیلی سابقه   شماره   تماس  تصویر
ابراهیم حاجی نژادی ذیحساب ومدیرکل امورمالی دکتری مدیریت 32 88233035
حسین دربندی   معاون ذیحسابی واداره کل امور مالی  فوق لیسانس حسابداری 20 42781412
سید محسن صالحی معاون ذیحساب و اداره کل امور مالی  فوق لیسانس مدیریت دولتی 32 42781484
آرش عباسی معاون ذیحساب و اداره کل امور مالی  لیسانس حسابداری 28 42781035
مریم میرزایی رئیس اداره امور تنظیم حسابها لیسانس مدیریت 23 42781212
لطیفه صالحپور  رئیس‌اداره بررسی اسناد و قراردادها لیسانس حسابداری 18 42781240
یوسف ترابی نژاد رئیس‌اداره تنظیم وپرداخت اسناد لیسانس حسابداری 21 42781355
اسماعیل بادپا سرپرست اداره اعتبارات فوق لیسانس حسابداری 13 42781218معصومه زمانی 
جمعدار اموال لیسانس اقتصاد 17 42781235