1401/4/31 جمعه
           اسامی کارکنان اداره کل امور مالی           
           ردیف                       نام                       نام خانوادگی                       محل خدمت                       شماره تماس           
           1                       عباس                        داری                       اداره دریافت وپرداخت                       1239           
           2                       مهدی                       عباسیان                       اداره دریافت وپرداخت                       1222           
           3                       فرشید                       دین پرور                       اداره دریافت وپرداخت                       1095           
           4                       فاطمه                       پرکنی                       اداره دریافت وپرداخت                       1395           
           5                       طوطی                       خان بابایی                       اداره دریافت وپرداخت                       1794           
           6                       شهناز                       برجی                       اداره رسیدگی وقراردادها                       1210           
           7                       رعنا                        رحمتی پور                       اداره رسیدگی وقراردادها                       1231           
           8            فاطمه                        غفاری                       اداره رسیدگی وقراردادها                       1230           
           9            اعظم مرادی اداره رسیدگی وقراردادها 1011
           10                       آزاده                        عقبایی                       اداره دفتر داری                       1247           
           11                       مریم                        غلامی                       اداره دفتر داری                       1249           
           12                       شهناز                       بایمانی                       اداره دفتر داری                       1244           
           13                       والی                       طاهری                       اداره دفتر داری                       1220           
           14                       سکینه                       مدنی                       اداره دفترداری                       1070           
           15                       اسماعیل                        مرادی                       اداره اعتبارات                       1211           
16            نفیسه                       ابراهیم زاده                       اداره اعتبارات            1240           
17 وحید  امیری اداره اعتبارات 1242
18 مجید رحمت پور اموال 1215
19 کیومرث اصغرپور مسئول دفتر 1755
20 مستقیم دفتر 88233035
21 فاکس 88233036